Proje ortakları

REACT4MED konsorsiyumu, 9 Akdeniz ülkesinden 10 katılımcıdan oluşmaktadır. Teklifin hedefleri Akdeniz ülkeleri arasında ve çok disiplinli bir yaklaşım gerektirmektedir. Konsorsiyum, su ve arazi yönetimi araştırma ve uygulamaları konusunda farklı uzmanlık ve ilgi düzeylerine sahip farklı türde kuruluşlardan (üniversiteler, araştırma enstitüleri, sanayi ve KOBİ) oluşmaktadır.

“””HMU, Yunanistan’ın Girit Adası’nda 6 farklı kampüste faaliyet gösteren, 18.000’den fazla öğrencisi ve 1.000 personeli olan en büyük yükseköğretim kurumudur. Araştırma faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olan Araştırma Fonları Özel Hesabı (ELKE-HMU), son 10 yılda altyapıya 15 M€’nun üzerinde yatırım yapmış ve son 5 yılda 40 M€’nun üzerinde fon yönetmiştir.

HMU Tarım Bölümü bünyesindeki Doğal Kaynaklar Yönetimi ve Ziraat Mühendisliği Laboratuvarı (NRMAE), HMU Rektör Yardımcısı Profesör T. Manios tarafından yönetilmektedir. Manios’un 2005 yılında laboratuvarın başına geçmesinden bu yana NRMAE, 4 Life / Life+, 1 FP7, 1 Horizon, 5 EEA Grants, 4 Interreg, 1 Urban Innovation Actions, Yunanistan Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı’ndan (ortak olarak) 12 Ulusal, GSRT’den KOBİ’lere Taşeron olarak 5, Belediyeler ve Bölgelerden 4 ve özel şirketlerden çok sayıda olmak üzere toplam 11,5 M€’dan fazla finansmana sahip 40’tan fazla araştırma projesi uygulamıştır. Bu projelerin bir sonucu olarak NRMAE, tarım bilimi ve uygulamaları alanında 4.000’den fazla atıfla 150’den fazla yayının ortak kaydına sahiptir. NRMAE’de şu anda 3 post-doc, 4 doktora adayı, 4 yüksek lisans öğrencisi ve 3 teknisyen görev yapmaktadır.””

“SoftWater, 2017 yılının sonunda Politecnico di Milano Üniversitesi Doğal Kaynak Yönetimi Grubu’ndan iki araştırmacı tarafından kurulmuş bir ICT yeni girişim(start-up) şirketidir. SoftWater, özellikle kurumlara ve çevre ajanslarına odaklanarak akademik yenilikçi araçları ve metodolojileri pazara sunmayı amaçlamaktadır. Çevre politikalarını desteklemek ve akıllı ve sürdürülebilir bir su ve doğal kaynak yönetimini teşvik etmek için entegre çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir. Uzmanlık alanları arasında veri tabanı tasarımı ve yönetimi, veri analizi ve işleme, haritalama ve CBS geliştirme, model tanımlama, stokastik ve genetik tabanlı algoritmalar kullanarak optimal problem çözme yer almaktadır.

SoftWater üyeleri, Politecnico di Milano Küresel Değişim için Çevresel Zeka Grubu, Milano Üniversitesi Tarımsal Hidrolik ve ETH Zürih’teki Hidroloji ve Su Kaynakları Yönetimi gibi birçok araştırma grubuyla güçlü bağlantılara ve işbirliklerine sahiptir. Bu üç araştırma grubu SoftWater bilimsel danışmanlar kurulunda da temsil edilmektedir. Bu gruplar aracılığıyla, hem AB programı (H2020, Interreg) hem de Dışişleri Bakanlığı veya Fondazione Cariplo gibi ulusal kurumlar tarafından finanse edilen PROJECT O, DAFNE, STRADA, IMRR, SOWATCH gibi birçok ulusal ve uluslararası projede yer almışlardır. SoftWater, hem kamu kurumları hem de özel şirketlerle çeşitli danışmanlık faaliyetleri yürütmekte ve uzmanlığını tamamlayan ve zenginleştiren geniş bir işbirliği ağından yararlanmaktadır.

“TUC, güçlü bir uluslararası üne sahip modern bir teknoloji kurumudur. TUC’un misyonu, modern mühendislik uzmanlıkları geliştirmek, ileri teknoloji alanlarında araştırmaya önem vermek ve Yunanistan’daki sanayi ve diğer üretim kuruluşları ile yakın işbirliği kurmaktır. Çevre Mühendisliği Fakültesi, faaliyette olduğu 20 yıl boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde seçkin bir yere sahip olmuştur. Yunanistan’ın en başarılı 6. fakültesidir ve 2017 yılı Dünya Üniversiteler Sıralamasına göre İnşaat Mühendisliği alanında 151-200 arasında yer almaktadır. Okul, mevcut çevre sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlayan araştırmalarda güçlü bir uluslararası varlığa sahiptir.

TUC, AB’nin FP5-7 ve H2020 kapsamında, IMPREX, HELIX, IMPACT2C, SoilCare, RECARE, CASCADE, ECLISE, COMBINE gibi çevre, su kaynakları, iklim etkileri ve sürdürülebilir yönetim üzerine çalışan projelerin yanı sıra LIFE-çevre programları ve Araştırma ve Teknoloji Genel Sekreterliği tarafından finanse edilen çeşitli Ulusal araştırma programları gibi 100’den fazla projede koordinatör veya ortak kurum olarak yer almış ve almaya devam etmektedir.”

1974’te kurulan Osnabrueck Üniversitesi, Almanya’nın kuzeybatısında yer almakta ve Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Beşeri Bilimler, Hukuk ve İşletme/Ekonomi alanlarında araştırma ve öğretim yapmaktadır. Proje, Coğrafya Bölümü bünyesindeki Kaynak Yönetimi grubunu ve disiplinler arası Çevre Sistemleri Araştırma Enstitüsü’nü (IUSF) kapsayacaktır. Kaynak Yönetimi grubu, aktör ağlarının dinamiklerinin, sosyo-teknik yeniliklerin ve karmaşık kaynak yönetişimi ve yönetim sistemlerinin daha iyi anlaşılmasına vurgu yaparak sürdürülebilirliğe yönelik dönüşüm süreçlerini yönetmek için yenilikçi kavramların geliştirilmesine odaklanmaktadır. IUSF, tüm fakültelerin dahil olduğu fakülteler arası bir araştırma merkezidir ve bu da IUSF’yi su-enerji ve gıda bağlantısı gibi disiplinler arası araştırma konuları için eşsiz bir ortam haline getirmektedir. Üstlenilen ana araştırma alanları arasında kaynak yönetimi, ekosistem analizi, su yönetimi ve yönetişimi, uyarlanabilir yönetim, biyojeokimyasal modelleme, teorik biyoloji ve ekoloji, çevresel maruziyet ve risk analizi yer almaktadır. IUSF, somut sistemlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve dönüştürülmesi için bilgi tabanı geliştirmektedir. Yürütülen araştırmalar matematik, bilgisayar bilimleri, doğa bilimleri, ekonomi ve sosyal bilimlerden çeşitli yöntemlere entegre bir şekilde dayanmakta ve bunları daha da geliştirmektedir.

“Kıbrıs Enstitüsü (cyi.ac.cy), 2005 yılında kurulmuş, güçlü bir bilimsel ve teknolojik yönelime sahip, kâr amacı gütmeyen bir araştırma ve eğitim kurumudur. Uluslararası işbirliklerini ve disiplinler arası araştırma ve eğitimi vurgulayan, konu odaklı bir kurumdur. CYI, önde gelen kurumlarla ortaklaşa geliştirilen dört disiplinler arası araştırma merkezi kurmuştur. Kuruluşundan bu yana CYI çok sayıda AB projesine (ERC dahil) aktif olarak katılmıştır ve AB hibelerinde Kıbrıs’taki ilk Enstitü (personeline göre normalleştirilmiş) olarak sıralanmaktadır. CYI’nin Enerji, Çevre ve Su Araştırma Merkezi (EEWRC) Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirilmiştir ve uluslararası bir Bilimsel Uzman Paneli tarafından yönlendirilmektedir. EEWRC’deki araştırmalar enerji, çevre, iklim ve su ile ilgili toplumsal konularla ilgilenmektedir. EEWRC’nin genel misyonu, 21. yüzyılda Doğu Akdeniz’deki çevre, sosyo-ekonomik yapılar ve toplumlardaki büyük zorlukları ve değişiklikleri anlamak ve bunlara hazırlanmaktır. Canter’de Enerji, Çevre ve Atmosfer Bilimleri alanında bir doktora programı bulunmaktadır.

CYI EEWRC Su Bölümü, FP7, H2020, ERANET, WATER-JPI, PRIMA, Interreg ve Kıbrıs Araştırma ve İnovasyon Vakfı tarafından finanse edilen su ve doğal kaynak yönetimi, çevresel gözlemler ve iklim değişikliği etki ve uyum değerlendirmeleri ile ilgili çok sayıda araştırma projesini koordine etmiş ve bunlara katılmıştır. Bölüm araştırmacıları aynı zamanda Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı’nın Ulusal Kırsal Kalkınma Programı için destek tedbirlerinin ekonomik hesaplamalarında hakem olarak görev yapmaktadır.”

“1963 yılında kurulan UH, 1972 yılında tam akademik akreditasyon alarak İsrail’in altıncı akademik kurumu ve dördüncü üniversitesi olmuştur. Kuzey İsrail’deki en büyük araştırma üniversitesi ve ülkedeki en çoğulcu yüksek öğrenim kurumu olan UH’ye çok çeşitli etnik ve sosyo-ekonomik kökenden gelen 18.000’den fazla öğrenci kayıtlıdır. Üniversite, hızlandırılmış bir büyüme stratejisiyle, kapsamlı disiplinler arası çalışmaları ve ortaklıkları teşvik eden çok kampüslü bir kurum olan İsrail’in ilk “”Multiversity “”sini kurmuştur. Multiversity, kuzey İsrail’de yükseköğretime erişimi iyileştirmek, öğrencileri dinamik bir iş piyasasına daha iyi hazırlamak ve ekonomik genişleme ve İsrail’in kuzey bölgesinin güçlendirilmesi için bir katalizör görevi görmek üzere tasarlanmıştır. Gelişen bir akademik merkez olan Üniversite, altı fakülte, 59 bölüm, on okul ve 57 araştırma merkezi ve enstitüden oluşmaktadır. Üniversite, halk sağlığı, güvenlik çalışmaları, sinir bilimleri, biyoinformatik, deniz bilimleri, eğitim ve epigenetik gibi çeşitli alanlarda uluslararası bir üne sahiptir. Üniversite ayrıca İngilizce eğitim veren 18 uluslararası lisansüstü program ve bir Yurtdışı Eğitim programı sunmaktadır.

UH, AB-Devlet-İsrail Ortak İnovasyon Projeleri ve H2020 Projeleri gibi çeşitli Ulusal ve Uluslararası projelere katılmış ve katılmaktadır.”

“UVEG, araştırma odaklı ve tüm bilimsel alanlarda (sosyal, ekonomik ve hukuki bilimler, deneysel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, eğitim bilimleri ve beşeri bilimler) ve Üniversite Eğitim seviyelerinde (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Programları, vb.) eğitim veren beş asırlık bir üniversitedir. Kampüslerimizde (Blasco Ibáñez, Burjassot-Paterna ve Tarongers) 45.800’den fazla lisans öğrencisi ve 8.600 lisansüstü öğrenci, 3.300’den fazla profesör, öğretim görevlisi ve araştırmacı tarafından verilen dersleri almaktadır. Şu anda Valensiya Üniversitesi, İspanya’daki başlıca kamu araştırma kuruluşlarından biri olarak öne çıkmaktadır. UVEG, Uluslararası RTD Bölümü ve Değerleme ve Girişimcilik Bölümü gibi birimlerin yanı sıra Avrupa tarafından finanse edilen araştırma projelerini destekleyen çeşitli merkezi hizmetler aracılığıyla araştırmacıların uluslararası faaliyetlerini desteklemektedir. Coğrafya Bölümü ulusal düzeyde en iyiler arasındadır ve saf ve uygulamalı bilim geliştirmektedir.

UVEG, daha sonraki RTD Avrupa Çerçeve Programları ve Erasmus, Leonardo, LIFE+, COST, Üçüncü Sağlık Programı, AÇA Hibeleri, Daphne III, Yaratıcı Avrupa gibi diğer Avrupa programları kapsamında çeşitli Avrupa projelerine katılmış ve katılmakta olup, koordinatör, yüklenici, ortak yüklenici, üye, ev sahibi kurum gibi çeşitli roller üstlenerek 400’den fazla Avrupa Projesinin geliştirilmesi ve yönetimi konusunda deneyim kazanmıştır. UV ayrıca, İspanya Bilim ve İnovasyon Bakanlığı tarafından verilen bir kalite damgası olan Uluslararası Mükemmellik Kampüsü olarak ayırt edilen bir eylem olan VLC/Campus’te de yer almaktadır. AB’nin FP5-7 ve H2020 programları kapsamında UVEG, çevre sorunları, arazi bozulması, insan etkisi, su kaynakları, iklim etkileri ve sürdürülebilir yönetim ile ilgili projelerin yanı sıra LIFE-Çevre programları ve Araştırma ve Teknoloji Genel Sekreterliği tarafından finanse edilen çeşitli Ulusal araştırma programlarında koordinatör veya ortak kurum olarak yer almıştır ve almaya devam etmektedir.”

“INRA, Tarım, Deniz Balıkçılığı, Kırsal Kalkınma ve Sular ve Ormanlar Bakanlığı’nın denetimi altında bir kamu kurumu olarak yüzyılı aşkın bir deneyime sahiptir. INRA’nın misyonu, bilgi üretimi ve teknoloji yaratma yoluyla sürdürülebilir tarımsal kalkınma ve doğal kaynakların (su, toprak ve biyoçeşitlilik) kullanımını sağlamaktır. Tarım sektörünün ve agro-sistemlerin modernizasyonuna ve ülke tarımının rekabet gücünün artırılmasına büyük katkı sağlamıştır. INRA personeli 193 araştırmacı, 218 teknisyen ve 41 yöneticiden oluşmaktadır. INRA, çok sayıda yerli ve yabancı lisans ve lisansüstü öğrenciyi kabul etmektedir.

Son 40 yılda INRA, temelde korumacı tarım ve entegre kaynak yönetimi yoluyla sürdürülebilir yoğunlaştırma üzerine araştırma ve liderlik projeleri ve programları geliştirmiştir. INRA, klasik ve yüksek teknolojili genetik ve biyoteknoloji yoluyla ürün geliştirmeden sorumlu tek araştırma kurumudur. INRA, başta ICARDA, EC, ICGEG, CIMMYT, AARINENA, FARA, COI, ICRA ve diğerleri olmak üzere hem uluslararası hem de bölgesel kuruluşların aktif bir ortağıdır. Ayrıca, INRA çeşitli bölgesel ağların üyesidir ve çeşitli ülkelerle ikili işbirliğini sürdürmektedir.”

MAYZEM, 1962 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Konseyi himayesinde kurulan ve 13 Avrupa-Akdeniz ülkesini bir araya getiren hükümetler arası bir kuruluştur. MAYZEM Bari, İP5’in yanı sıra İtalya’nın Stornara ve Tarra kentlerindeki Apulia Pilot Bölgesine de liderlik etmektedir.

“Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM), 1994 yılında kurulmuş ve ilk olarak Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi olarak faaliyet göstermiş olup, 2009 yılında UTAEM olarak değişmiştir. UTAEM’in amacı, tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmak, ulusal ve uluslararası eğitim ve öğretim vermektir. Doğal ve genetik kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda eğitimler vermek ve bu eğitimlerle ilgili araştırmalar yapmak. UTAEM, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Politika Genel Müdürlüğü bünyesinde Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi alanında bilimsel ve uygulamalı hizmetler sunmaktadır.

UTAEM, Avrupa Birliği; H2020, Interreg IIB Medocc Programı, Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi gibi çeşitli uluslararası, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK tarafından finanse edilen birçok ulusal proje yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir. Araştırma projeleri genellikle toprak ve su kaynakları yönetimi uzaktan algılama, su kalitesi ve sulama teknolojileri ile ilgilidir.”

“PDS, 2011 yılında Mısır’da kurulmuş, toplumun sosyoekonomik kalkınması için sürdürülebilir kalkınma çözümleri ve su, gıda güvenliği, enerji ve iklim değişikliği alanlarında sürdürülebilir çözümlerle ilgilenen Mısırlı bir LLC KOBİ’sidir. PDS, araştırma ve geliştirme, sosyoekonomik etki değerlendirmesi, proje yönetimi ve değerlendirmesi, kapasite geliştirme ve eğitim, proje yaygınlaştırma ve ayrıca çevresel ve toplumsal zorluklara politika çözümleri geliştirme alanlarında güçlü bir uzmanlığa sahiptir.

PDS, geçtiğimiz 11 yıl boyunca SDC, SIDA, IOM, ILO, MEPI gibi çeşitli uluslararası bağışçılardan ve Hollanda Büyükelçiliği ve İsviçre Büyükelçiliği gibi Mısır’daki Büyükelçiliklerden gelen fonları yönetmektedir. ElMahrousa PDS, ödüllü PRIMA projesi “”SureNexus “”a proje yönetimi ve koordinasyonunda eş liderlik rolü ile ortak olarak katılmakta ve alternatif sosyo-ekolojik ve teknik sistemlerin geliştirilmesine ve finans ve ekonomi ile ilgili NEXUS etkinleştirici faktörlerin ele alınmasına ve bilgi aracılığı, iletişim ve yayılımın teşvik edilmesine katılacak ve SureNexus Çalıştayları, Web Seminerleri, Etkinlikler düzenleyecektir.”

explore REACT4MED

Find out more about us

Proje

REACT4MED konsepti hakkında bilgi edinin

İş planı

REACT4MED'in hedeflerinin nasıl ele alındığını inceleyin