Latest Past Events

סדנת פתיחה ל’מעבדה חיה’ לשיקום מערכות אקולוגיות , מרכז מחקר נווה יער ובבית לחם הגלילית.

Newe Ya'ar Research Center

סדנת 'מעבדה חיה' היא חלק מפרויקט REACT4MED העוסק בעצירת הפגיעה באיכות הקרקע באמצעות הערכה והפצה של ידע ושיטות בנות קיימא לטיפול בקרקע. בסדנה זו תבוצע סקירה של הפרויקט כולו, ותוגדר מסגרת המעורבות של השחקנים המקומיים בהקשר המחקרי, הלאומי והבינלאומי, לשלוש השנים הקרובות. יחד איתך, נגדיר את הצעדים הראשונים למעורבות זו. במפגש הראשון נעלה מספר נושאים

Free