Work Plan

Πακέτα Εργασιών (WP)

Το έργο είναι δομημένο σε επτά πακέτα εργασίας (WPs):

WP1

Συντονισμός και Διαχείριση, Υπεύθυνος: ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Ο γενικός στόχος του WP1 είναι να διασφαλίσει την αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, την κατανομή πόρων και τα μέτρα, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη του έργου. Αυτό το κάνει με τη διαχείριση του Έργου σε 4 επίπεδα: (α) Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων που περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις δεδομένων WP, σχετική διαθεσιμότητα δεδομένων Pilot Area και όλα τα προϊόντα REACT4MED (δεδομένα, λογισμικό, δημοσιεύσεις κ.λπ.), (β) Στρατηγική διαχείριση : Συμμετοχή των ενδιαφερομένων. συντονισμός της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστήμης και Καινοτομίας· Λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με την εξέλιξη και την προβολή του Έργου. Διατήρηση και εκμετάλλευση δεσμών με (δι)εθνικά προγράμματα και έργα. (γ) Λειτουργική διαχείριση: Εσωτερική επικοινωνία, συναντήσεις και διευκόλυνση της συνεργασίας των εταίρων. Νομικές υποθέσεις: Επικοινωνία και αναφορά στο PRIMA-IS. Διαχείριση δεδομένων: Διασφάλιση ποιότητας: (δ) Διαχείριση κινδύνου: Διαφύλαξη της προόδου και του προϋπολογισμού. Οργάνωση και διεκπεραίωση εξωτερικής αξιολόγησης. Εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης κινδύνων.

WP2

Αναγνώριση του υποβάθρου, Υπεύθυνος: UH

Οι κύριοι στόχοι του WP2 είναι: (α) να ορίσει, συλλέξει και να επανεξετάσει τις βιοφυσικές και κοινωνικοοικονομικές πληροφορίες από προηγούμενα σχετικά έργα και τη βιβλιογραφία σε ένα κορυφαίο πακέτο γνώσης, αναγνωρίζοντας επίσης πιθανούς δείκτες για την Βιώσιμη Διαχείριση Γης και Υδάτων (SLWM) (β) η συλλογή των καλύτερα προσαρμοσμένες τεχνολογίες και προσεγγίσεις αγρο-οικολογικής αποκατάστασης από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων SLWM, (γ) τη διεξαγωγή μετα-ανάλυσης βασικών μεταβλητών για την επιτυχία της αποκατάστασης και (δ) την παροχή μιας ιστορικής προοπτικής των αλλαγών του οικοσυστήματος στη Μεσόγειο σε σχέση με το κλίμα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Όπου είναι δυνατόν, το WP2 θα παράγει νέα γνώση και θα ενημερώνει τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων SLWM με νέες πρακτικές αποκατάστασης.

WP3

Συμμετοχικά Εργαστήρια Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων, Υπεύθυνος: UOS

Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση πολλαπλών παραγόντων, το WP3 θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε διαφορετικά επίπεδα. Στο WP3, τα Συμμετοχικά Εργαστήρια Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων (ERLL) θα δημιουργηθούν για να λειτουργήσουν ως πλατφόρμα για την αλληλεπίδραση των ενδιαφερομένων με τους εταίρους του έργου με σκοπό την επικοινωνία, τη μάθηση, την επίδειξη εφαρμογής, οικονομικώς αποδοτικών, καλών πρακτικών και προσεγγίσεων για τη γη, το νερό, και αποκατάσταση αγροοικοσυστημάτων για ενδεχόμενη αναβάθμιση και την κλιμάκωση των πρακτικών. Τα ERLL και οι εμπλεκόμενοι φορείς θα λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τη δοκιμή της αποτελεσματικότητας και της ενδεχόμενης δυνατότητας μεταφοράς των καλών πρακτικών σε άλλους τομείς για κάθε μια από τις Πιλοτικές Περιοχές. Το WP3 θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει μια συμμετοχική προσέγγιση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων από την αρχή του έργου, για την ενίσχυση της συνάφειας της γνώσης στο έργο, σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και για την τροφοδότηση όσων συλλέγονται και αξιολογούνται στις Πιλοτικές Περιοχές στο WP 4, 5 και 6. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της ποικιλομορφίας στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, ιδίως στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών και της επόμενης γενιάς επαγγελματιών

WP4

Εργαλειοθήκη Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων βασισμένη στην επιστήμη, Υπεύθυνος: SOFTWATER

Το WP4 θα αναπτύξει το LandDS, μια επιστημονική εργαλειοθήκη για την υποβάθμιση των εδαφών, που στοχεύει στην υποστήριξη των συμμετεχόντων στο έργο (εταίρους, ενδιαφερόμενους φορείς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής), παρέχοντας έναν ασφαλή και αποτελεσματικό χώρο αποθήκευσης γεωαναφοράς για αποθήκευση, κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων που συλλέγονται από τις 8 Πιλοτικές Περιοχές και τα αντίστοιχα ERLL, με την εφαρμογή δεικτών για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των μέτρων αποκατάστασης γης σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Συνδυάζοντας τη γνώση και την τεχνογνωσία που προέρχονται από τα ERLL, το LandDS θα επεξεργαστεί διαδικασίες για τον εντοπισμό κρίσιμων περιοχών όσον αφορά την υποβάθμιση των εδαφών στη Μεσόγειο σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες, όπου θα επικεντρωθούν ή θα κλιμακωθούν τα μέτρα αποκατάστασης, εξερευνώντας μελλοντικά κλιματικά και κοινωνικοοικονομικά σενάρια. Ένας διαδικτυακός πίνακας ελέγχου, που απευθύνεται ειδικά στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, θα δημοσιευθεί για την κοινή χρήση των αποτελεσμάτων του LandDS και την υποστήριξη δραστηριοτήτων αξιολόγησης και συστάσεων πολιτικής.

WP5

Εφαρμογή και Αξιολόγηση Πιλοτικών Περιοχών, Υπεύθυνος: CIHEAM

Το WP5 θα εφαρμόσει δράσεις κλιμάκωσης της αποκατάστασης στις 8 Πιλοτικές Περιοχές και θα αξιολογήσει τις σχέσεις κόστους-οφέλους και κόστους-αποτελεσματικότητας. Η αποτελεσματικότητα των δράσεων αποκατάστασης εδαφών θα αξιολογηθεί σε δύο επίπεδα. Στη μια προσέγγιση από τα πάνω προς τα κάτω (σε συνεργασία με το WP2), θα προσαρμοστούν δείκτες ευρείας κλίμακας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προηγούμενων/εν εξελίξει έργων που υλοποιήθηκαν στις Πιλοτικές Περιοχές. Στην άλλη προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, δείκτες και μετρήσεις θα αναπτυχθούν από κοινού (WP3) και θα επισημοποιηθούν στο LandDS (WP4) για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων δράσεων αποκατάστασης. Το WP5 θα εξετάσει, αξιολογήσει και θα δημιουργήσει ένα σύστημα παρακολούθησης για τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου.

WP6

Προτάσεις Πολιτικών, Υπεύθυνος: INRA

Το WP6 θα βασιστεί στα αποτελέσματα των προηγούμενων WP για να εντοπίσει κενά στην εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων πολιτικής αποκατάστασης και ανάπτυξης των εδαφών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με διεθνείς ατζέντες (π. πολιτικές επιπτώσεις των πρακτικών των ΜΜΕ που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του REACT4MED στην κοινότητα πολιτικής. Για να το επιτύχει αυτό, το WP6 θα πραγματοποιήσει πρώτα μια ανασκόπηση πολιτικής σε κυρίων εντός του πλαισίου των ERLL (WP3) για να αξιολογήσει το επίπεδο ευθυγράμμισης με διεθνείς ατζέντες (δηλαδή, SDG) και την καταλληλότητα σε σχέση με τα προβλήματα υποβάθμισης της γης που αντιμετωπίζονται στις Πιλοτικές Περιοχές. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι σύμβουλοι θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία, τις πρακτικές και τις διαδικασίες που αναπτύχθηκαν από το REACT4MED και θα υποστηριχθούν στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις διαδικασίες και τα εργαλεία που δημιουργούνται από το έργο κατά τον καθορισμό πολιτικών και στρατηγικών. Η κοινωνικοοικονομική ανάλυση για κάθε περίπτωση (WP5) και οι συστάσεις πολιτικής θα συζητηθούν και θα βελτιωθούν σε ένα ειδικό εργαστήριο ERLL (Εργασία 3.4) καθώς και σε μικρότερες (διμερείς) συναντήσεις με ειδικούς. Συστάσεις πολιτικής (π.χ. επιλογή κατάλληλου συνδυασμού μέτρων πολιτικής για την προώθηση της υιοθέτησης των δράσεων αποκατάστασης, στόχευση μέτρων πολιτικής, δηλαδή υποχρεωτικά, κίνητρα, ευαισθητοποίηση καθώς και παρακολούθηση, επιβολή και αξιολόγηση πολιτικών) θα παρέχει υποστήριξη στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την καλύτερη αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής και διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων υποβάθμισης της γης και ερημοποίησης και θα τους βοηθήσει στο σχεδιασμό της εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων αποκατάστασης. Θα αναληφθεί οριζόντια δραστηριότητα πολιτικής σε όλες τις πιλοτικές περιοχές για την παραγωγή χάρτη πολιτικής και ενδιαφερομένων και έκθεση ανάλυσης που θα προσδιορίζει τις επικαλύψεις και τα κοινά συμφέροντα όπου υπάρχουν. Ένα τελευταίο καθήκον θα συνεργαστεί με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρύτερο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, για την υποστήριξη της δημιουργίας πολιτικών και στρατηγικών που μπορούν να προωθήσουν την καλύτερη χρήση των μέτρων αποκατάστασης για τον σχεδιασμό προσαρμογής και τον μετριασμό.

WP7

Επικοινωνία, Διάδοση και Εκμετάλλευση, Υπεύθυνος: ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Οι στόχοι του WP7 είναι (α) η εφαρμογή προηγμένων και εύκολα προσβάσιμων εργαλείων διάδοσης και επικοινωνίας, (β) η ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής βασισμένης σε συγκεκριμένους στόχους και στόχους για να αυξηθεί η προβολή του έργου και να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα του έργου φθάνουν στο επιδιωκόμενο κοινό-στόχο , (γ) να παράγει υλικό με βάση την παραγωγή άλλων WP για χρήση τόσο εντός όσο και εκτός του έργου, (δ) να επιβλέπει τη διάδοση του παραγόμενου υλικού με τον ευρύτερο και πιο ανοιχτό τρόπο και (ε) να διασφαλίζει την περαιτέρω εκμετάλλευση του αποτελέσματα του έργου μετά τη διάρκεια ζωής του REACT4MED.

explore REACT4MED

Find out more about us

Το Έργο

Σχετικά με το πλαίσιο του REACT4MED

Οι Εταίροι

Δείτε τα μέλη της ομάδας REACT4MED